The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Okres obserwacji

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Okres obserwacji  


Wiele wskaźników (136-1) stosowanych w demografii wiąże się ściśle z określonym okresem obserwacji1. Dotyczy to w szczególności większości współczynników (133-4). Mówimy o współczynnikach rocznych2, jeżeli oblicza się je na podstawie obserwacji przeprowadzonych na przestrzeni roku oraz o średnich współczynnikach rocznych3 lub współczynnikach średniorocznych3, gdy wyznacza się je jako średnie na podstawie danych zebranych w ciągu pewnej iczby kolejnych lat. Współczynniki (stopy) obliczane dla okresów krótszych niż rok przelicza się na ogół w stosunku rocznym4, mnożąc je przez odpowiedni współczynnik. Rozważa się także współczynnik chwilowy5, który definiuje się jako granicę, do której zmierza współczynnik przeliczony na jednostkę czasu, gdy okres obserwacji zmierza do zera (por. 432-4).

  • 4. Stopy kwartalne i stopy miesięczne podaje się zazwyczaj w przeliczeniu w stosunku rocznym, nawet jeżeli nie ma o tym wyraźnej wzmianki.


More...