The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

16

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

16

160

Badaniem reprezentacyjnym1 nazywamy zespół operacji, których celem jest zanalizowanie rozkładu (144-1) pewnych cech w całej populacji (101-2) na podstawie obserwacji tylko części tej populacji, którą nazywamy próbą2. Niezależnie od tego czy jednostka użyta przy wyborze próby składa się z lednego, czy też z kilku elementów3 wchodzących do populacji, nazywa się ją jednostką losowania4 albo jednostką badania reprezentacyjnego4. Próbka zawiera pewną liczbę tych jednostek, wybranych zgodnie z planem badania reprezentacyjnego5.

  • 2. Słowo losowanie oznacza zespół operacji zmierzających do uzyskania próby.

161

Badaniem reprezentacyjnym losowym1 nazywamy badanie reprezentacyjne (160-1), w którym próbę (160-2) uzyskuje się za pomocą jednego lub kilku losowań2, przeprowadzonych w całej badanej zbiorowości lub jej części. Postępowanie to wymaga użycia wykazu zawierającego wymienione indywidualnie kolejno wszystkie jednostki losowania składające się na zbiorowość albo na zbiorowości, w obrębie których wyznacza się losowo jednostki podlegające obserwacji. Wykaz ten stanowi podstawę badania reprezentacyjnego3. Przy badaniu reprezentacyjnym prostym4 (jednostopniowym) uważa się elementy (160-3) za jednostki losowania (160-4) i losuje się je indywidualnie. Proporcję jednostek wylosowanych nazywa się stopą losowania5 lub stopą reprezentacji5. Próbą systematyczną6 nazywamy próbę otrzymaną przez wybranie jednostek z wykazu w stałych odstępach. Jeżeli np. do próby ma wejść jedna dziesiąta część jednostek, to wybieramy losowo jakąś liczbę spośród pierwszych dziesięciu lic2;b 1, 2 ... 10; jeżeli otrzymamy stąd liczbę 7, to próba będzie się składała z jednostek, które w wykazie mają numery 7, 17, 27 itd. Przy losowaniu grupowym7 elementy wchodzące do próby nie są wybierane indywidualnie, ale grupami8.

162

W badaniu reprezentacyjnym warstwowym1 jednostki losowania są podzielone na warstwy2, które można uważać pod względem badanych cech za bardziej jednorodne (134-4) niż cała populacja; losowanie przeprowadza się w każdej warstwie, przy czym stopa losowania może być różna w różnych warstwach. W badaniu reprezentacyjnym wielostopniowym3 otrzymuje się próbę przez kilkakrotne kolejne losowanie jednostek losowania (160-4) różnych rzędów: losuje się najpierw próbę złożoną z jednostek rzędu pierwszego, następnie podpróbę4 jednostek rzędu drugiego z każdej wylosowanej uprzednio jednostki rzędu pierwszego itd. Badaniem reprezentacyjnym terytorialnym5 nazywamy badanie reprezentacyjne, w którym jednostkami losowania są poszczególne części terytorium zamieszkanego przez badaną populację:

163

W badaniu reprezentacyjnym losowym prostym (161-4) otrzymuje się wskutek działania przypadku próbę reprezentacyjną1, tj. próbę dającą względnie wierny obraz rozpatrywanej populacji pod względem zespołu cech badanych. W badaniu reprezentacyjnym kwotowym2 natomiast wybiera się próbę z góry w taki sposób, żeby reprezentowała badaną populację pod względem niektórych cech; uzyskuje się to przydzielając każdemu ankietującemu (204-2) liczbę albo proporcję elementów posiadających określone cechy, które winny wejść do jego próby: w ramach tych kwot3 ankietujący ma swobodę wyboru elementów, składających się na jego próbę.

164

Nazwa parametr statystyczny1 może dotyczyć jakiejkolwiek charakterystyki liczbowej populacji (101-2). Estymacją statystyczną2 nazywamy postępowanie, mające na celu wyznaczenie parametrów populacji na podstawie wyników badania reprezentacyjnego. Uzyskane w ten sposób oszacowania (154-3) są obarczone błędem próby3, którego rząd wielkości ustala się często obliczając odchylenie standardowe (141-9) oszacowania, które wtedy przybiera nazwę błędu standardowego4. Żeby oznaczyć stopień dokładności oszacowania, można związać z nim przedział ufności5, który podaje, w jakich granicach znajdzie się z danym z góry prawdopodobieństwem wartość oszacowanej wielkości. Mówimy, że między dwiema wartościami zachodzi różnica istotna6, jeżeli prawdopodobieństwo tego, że różnica co najmniej taka, jaką obserwujemy, powstaje przypadkowo, jest mniejsze od pewnego poziomu istotności7.


* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93