16

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

16

160

Badaniem reprezentacyjnym 1 nazywamy zespół operacji, których celem jest zanalizowanie rozkładu (144-1) pewnych cech w całej populacji (101-2) na podstawie obserwacji tylko części tej populacji, którą nazywamy próbą 2. Niezależnie od tego czy jednostka użyta przy wyborze próby składa się z lednego, czy też z kilku elementów 3 wchodzących do populacji, nazywa się ją jednostką losowania 4 albo jednostką badania reprezentacyjnego 4. Próbka zawiera pewną liczbę tych jednostek, wybranych zgodnie z planem badania reprezentacyjnego 5.

  • 2. Słowo losowanie oznacza zespół operacji zmierzających do uzyskania próby.

161

Badaniem reprezentacyjnym losowym 1 nazywamy badanie reprezentacyjne (160-1), w którym próbę (160-2) uzyskuje się za pomocą jednego lub kilku losowań 2, przeprowadzonych w całej badanej zbiorowości lub jej części. Postępowanie to wymaga użycia wykazu zawierającego wymienione indywidualnie kolejno wszystkie jednostki losowania składające się na zbiorowość albo na zbiorowości, w obrębie których wyznacza się losowo jednostki podlegające obserwacji. Wykaz ten stanowi podstawę badania reprezentacyjnego 3. Przy badaniu reprezentacyjnym prostym 4 (jednostopniowym) uważa się elementy (160-3) za jednostki losowania (160-4) i losuje się je indywidualnie. Proporcję jednostek wylosowanych nazywa się stopą losowania 5 lub stopą reprezentacji 5. Próbą systematyczną 6 nazywamy próbę otrzymaną przez wybranie jednostek z wykazu w stałych odstępach. Jeżeli np. do próby ma wejść jedna dziesiąta część jednostek, to wybieramy losowo jakąś liczbę spośród pierwszych dziesięciu lic2;b 1, 2 ... 10; jeżeli otrzymamy stąd liczbę 7, to próba będzie się składała z jednostek, które w wykazie mają numery 7, 17, 27 itd. Przy losowaniu grupowym 7 elementy wchodzące do próby nie są wybierane indywidualnie, ale grupami 8.

162

W badaniu reprezentacyjnym warstwowym 1 jednostki losowania są podzielone na warstwy 2, które można uważać pod względem badanych cech za bardziej jednorodne (134-4) niż cała populacja; losowanie przeprowadza się w każdej warstwie, przy czym stopa losowania może być różna w różnych warstwach. W badaniu reprezentacyjnym wielostopniowym 3 otrzymuje się próbę przez kilkakrotne kolejne losowanie jednostek losowania (160-4) różnych rzędów: losuje się najpierw próbę złożoną z jednostek rzędu pierwszego, następnie podpróbę 4 jednostek rzędu drugiego z każdej wylosowanej uprzednio jednostki rzędu pierwszego itd. Badaniem reprezentacyjnym terytorialnym 5 nazywamy badanie reprezentacyjne, w którym jednostkami losowania są poszczególne części terytorium zamieszkanego przez badaną populację:

163

W badaniu reprezentacyjnym losowym prostym (161-4) otrzymuje się wskutek działania przypadku próbę reprezentacyjną 1, tj. próbę dającą względnie wierny obraz rozpatrywanej populacji pod względem zespołu cech badanych. W badaniu reprezentacyjnym kwotowym 2 natomiast wybiera się próbę z góry w taki sposób, żeby reprezentowała badaną populację pod względem niektórych cech; uzyskuje się to przydzielając każdemu ankietującemu (204-2) liczbę albo proporcję elementów posiadających określone cechy, które winny wejść do jego próby: w ramach tych kwot 3 ankietujący ma swobodę wyboru elementów, składających się na jego próbę.

164

Nazwa parametr statystyczny 1 może dotyczyć jakiejkolwiek charakterystyki liczbowej populacji (101-2). Estymacją statystyczną 2 nazywamy postępowanie, mające na celu wyznaczenie parametrów populacji na podstawie wyników badania reprezentacyjnego. Uzyskane w ten sposób oszacowania (154-3) są obarczone błędem próby 3, którego rząd wielkości ustala się często obliczając odchylenie standardowe (141-9) oszacowania, które wtedy przybiera nazwę błędu standardowego 4. Żeby oznaczyć stopień dokładności oszacowania, można związać z nim przedział ufności 5, który podaje, w jakich granicach znajdzie się z danym z góry prawdopodobieństwem wartość oszacowanej wielkości. Mówimy, że między dwiema wartościami zachodzi różnica istotna 6, jeżeli prawdopodobieństwo tego, że różnica co najmniej taka, jaką obserwujemy, powstaje przypadkowo, jest mniejsze od pewnego poziomu istotności 7.


* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93