34

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

34

340

Dzieli się czasami ludność według języka 1 albo narzecza 2 lub dialektu 2, który jest odmianą języka zasadniczego. Rozróżnia się niekiedy język ojczysty 3, jakim dany człowiek najwcześniej nauczył się mówić i język faktyczny 4, jakim zazwyczaj posługuje się. Rozróżnienie to eliminuje jednak tylko część trudności powstających przy klasyfikowaniu osób dwujęzycznych 5 albo ogólniej wielojęzycznych 5.

341

Statystyką wyznaniową 1 nazywa się statystykę opartą na wyznaniu religijnym ludzi. W obrębie wielkich religii 2 rozróżnia się zazwyczaj główne odłamy 3 czy sekty 5. Człowiek nie mający żadnego wyznania może się uznawać za niewierzącego 6, bezwyznaniowego 6 lub ateistę 6.

342

Ludność klasyfikuje się także często według poziomu wykształcenia 1. Analfabetą 2 lub człowiekiem niepiśmiennym 2 nazywa się człowieka, który nie umie ani czytać, ani pisać. Piśmienny 3 jest człowiek, który umie czytać i pisać 3. Półanalfabetą 4 można by nazwać człowieka, który umie tylko czytać, nie umie natomiast pisać. Statystyka poziomu wykształcenia 5 może przewidywać klasyfikację według czasu trwania nauki 6. Można także klasyfikować na podstawie świadectw ukończenia szkół 7, co zależy wtedy od organizacji szkolnictwa 8 w danym kraju (por. 343).

343

Rozróżnia się na ogół trzy stopnie wykształcenia 1, mianowicie w kolejności: wykształcenie pierwszego stopnia 2 lub wykształcenie podstawowe 2, wykształcenie drugiego stopnia 3 lub wykształcenie średnie 3, wykształcenie wyższe 4. Różne kategorie szkół 5 i ich nazwy zależą od organizacji szkolnictwa w poszczególnych krajach (por. 344). Trzy stopnie wykształcenia, o których była poprzednio mowa, otrzymuje się zazwyczaj w zakładach, które nazywają sią odpowiednio: szkołami podstawowymi 6, szkołami średnimi 7 i szkołami wyższymi 8.

344

W Polsce na poziomie pierwszego stopnia istnieją szkoły podstawowe. Dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone są przedszkola. Licea są szkołami na poziomie drugiego stopnia, podobnie jak technika zawodowe i szkoły zawodowe typu licealnego. Na poziomie trzeciego stopnia istnieją uniwersytety, wyższe szkoły techniczne, rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, akademie medyczne, wyższe szkoły wychowania fizycznego i wyższe szkoły artystyczne.

  • 3. Ponadto istnieją szkoły drugiego stopnia kształcące robotników wykwalifikowanych.

345

Słowo klasa 1 może oznaczać grupę uczniów 2 pobierających naukę jednocześnie u tego samego lub tych samych nauczycieli 3. Słowo klasa 4 może oznaczać również izbę lekcyjną 4, tzn. izbę przeznaczoną dla klasy w poprzednim znaczeniu (355-1). Używa się również słowa klasa 5 na oznaczenie zespołu uczniów, którzy doszli do tego samego poziomu nauczania i którym są wykładane w ciągu roku szkolnego przedmioty odpowiadające poziomowi danego roku 5 nauczania. Młodzież, która kształci się w szkole wyższej (343-8) nosi nazwę studenci 6.

  • 2. Słowa uczeń używa się tylko w stosunku do dzieci pobierających naukę w zakresie szkoły podstawowej lub średniej.

346

Statystyka szkolna 1 rozróżnia na ogół uczniów zapisanych 2 i uczniów obecnych 3 w określonych dniach, co pozwala badać frekwencję szkolną 4. W niektórych krajach istnieje obowiązek szkolny dla dzieci w określonym wieku; wyrażenie wiek szkolny 5 (por. 323-8) jest wtedy używane często równoznacznie z wiekiem obowiązku szkolnego 6; rozpatruje się często liczby dzieci w wieku obowiązku szkolnego 7.

  • 6. W Polsce w chwili obecnej wiek 7-14 lat.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93