The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

41

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

41

410

Umieralność dzieci żywo urodzonych, które nie dożyły swoich pierwszych urodzin, nazywa się umieralnością niemowląt1. Umieralność dzieci żywo urodzonych, które umierają przed osiągnięciem wieku czterech tygodni lub jednego miesiąca, nazywa się umieralnością noworodków2. Proponowano dla oznaczenia umieralności na przestrzeni od końca okresu noworodkowego3 do pierwszego roku życia termin umieralność ponoworodkowa4. Wyrażenie umieralność płodów5 może oznaczać umieralność produktu poczęcia przed porodem względnie przed jego wydobyciem (602-6) bez względu na czas trwania ciąży (603-3); dla określenia tej kategorii umieralności (z ewentualnym oznaczeniem minimalnego okresu trwania ciąży, zazwyczaj rzędu 6 miesięcy) używa się niekiedy wyrażenia umieralność „in utero”5. Wyrażenie umieralność płodów5 obejmuje wtedy łącznie przypadki poronień, urodzeń martwych6 i endogenicznych zgonów niemowląt (por. 424-2*) które uważa się za ściśle z sobą powiązane. Terminem umieralność porodowa7 obejmuje się niekiedy przypadki urodzeń martwych i endogenicznych zgonów niemowląt. Dla obliczenia współczynnika zgonów porodowych przyjmuje się czasami zgony noworodków lub zgony w ciągu pierwszego tygodnia życia zamiast zgonów endogenicznych.

411

Współczynnik zgonów niemowląt1 (por. 410-1) oblicza się najczęściej jako stosunek zgonów poniżej jednego rokużycia2 w danym roku do liczby urodzeń żywych (601-4) zarejestrowanych w ciągu tego roku bądź do średniej ważonej z urodzeń zarejestrowanych w tym roku i w roku poprzednim. Współczynnik otrzymany w ten sposób jest stopą okresową (153-4) o charakterze zbliżonym do współczynnika zgonów (432-2). Oblicza się ją zazwyczaj na 1 000 (w rozumieniu: na 1 000 urodzeń żywych — por. 133-4 *). Gdy rozporządza się klasyfikacją zgonów zarówno według wieku, jak też według roku urodzenia, można obliczać według tej samej zasady współczynniki umieralności niemowląt dla generacji (por. 153-5), które mierzą prawdopodobieństwo zgonu przed osiągnięciem jednego roku życia dla noworodków w danej generacji. Jeżeli nie ma takiej klasyfikacji, to użycie współczynników podziału3 pozwala rozdzielić w przybliżeniu zgony osób określonego wieku zmarłych w ciągu danego roku według roku urodzenia. Stopę urodzeń martwych4 (por. 410-6) definiuje się w zasadzie jako proporcję urodzeń martwych wśród ogółu urodzeń. Obliczanie współczynnika umieralności płodów5 (por. 410-5) napotyka trudności praktyczne, wymaga bowiem informacji o poronieniach (603-5) przedwczesnych.

  • 4. W praktyce oblicza się często stopę urodzeń martwych jako stosunek urodzeń martwych (410-6) do samych tylko odpowiadających im urodzeń żywych (601-4).

412

Przy badaniu umieralności według wieku1 jedynie terminy umieralność niemowląt (410-1) i umieralność noworodków (410-2) dotyczą ściśle oznaczonego okresu życia. Wyrażenia takie jak umieralność młodzieży2, umieralność dorosłych3 i umieralność starców4 nie mają ściśle określonego znaczenia, ponieważ granice wieku tych grup nie są ściśle ustalone (por. 324).

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93