71

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

71

710

Teoria reprodukcji ludności 1 dotyczy procesu odnowy generacji (por. 116), w obrębie ludności rozważanej jako zbiorowość ulegającą odnowie 2, w matematycznym znaczeniu tego słowa. Mówi się o reprodukcji brutto 3, gdy pomija się zgony w wieku niższym od górnej granicy okresu rozrodczego (620-1) i o reprodukcji netto 4, gdy uwzględnia się takie zgony.

711

Wielkościami najczęściej używanymi przy badaniu reprodukcji ludności są współczynniki reprodukcji 1 Oblicza się przeważnie współczynniki reprodukcji kobiet 2. Współczynnik reprodukcji netto kobiet 3 (por. 713), jest to przeciętna liczba żywych córek, jaką wydałaby na świat hipotetyczna grupa nowo urodzonych dziewcząt (118-2), podlegająca istniejącej w danym czasie płodności (631-8) i wy-mieralności (401-8) według wieku. Współczynnik reprodukcji brutto kobiet 4 oblicza się w sposób analogiczny przy założeniu, że nie ma zgonów przed osiągnięciem górnej granicy wieku rozrodczego. Jest to więc wskaźnik płodności (por. 634-3), charakteryzujący jej znaczenie dla reprodukcji. Podobnie można obliczać współczynnik reprodukcji w linii męskiej 5 lub współczynnik reprodukcji mężczyzn 5, dające średnią liczbę urodzeń chłopców na nowo narodzonego chłopca generacji rodzicielskiej; proponowano także obliczanie współczynników reprodukcji dla obu płci łącznie 6, Współczynniki reprodukcji dotyczą zazwyczaj pewnych okresów, czasami jednak oblicza się współczynniki reprodukcji dla generacji 7 (153-5). Gdy nie ma dostatecznych danych dotyczących płodności według wieku, można próbować obliczać współczynnik reprodukcji netto za pośrednictwem wskaźnika odnowy 8. Wskaźnik ten uzyskuje się obliczając stosunek liczby dzieci w danym wieku (zazwyczaj dzieci poniżej 1 roku albo dzieci w wieku 0-4 lat) do liczby kobiet w wieku rozrodczym wśród ludności badanej i wśród ludności zastojowej (703-6) i worząc iloraz tych stosunków.

712

Oblicza się również inne wskaźniki reprodukcji. Tak np. rozbija się czasem współczynnik reprodukcji netto na składnik małżeński 1 i składnik pozamałżeński 2. Oblicza się także współczynnik małżeńskiej reprodukcji netto 3 dający liczbę małżeńskich urodzeń córek, jakie wydałaby na świat nowo urodzona dziewczyna, gdyby współczynniki zgonów, urodzeń, małżeństw i rozwiązywania małżeństw pozostały bez zmiany.

713

Współczynnik reprodukcji netto (711-3) i rzeczywista stopa przyrostu naturalnego (703-1) są ściśle z sobą powiązane. Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje przyrost ludności ustabilizowanej w ciągu długości trwania generacji 1, czyli średniego odstępu czasu między kolejnymi generacjami 1'. Długość generacji w linii żeńskiej równa się w przybliżeniu średniemu wiekowi matek 2 w chwili urodzenia ich dzieci. Współczynniki reprodukcji (711-1) okresów dotyczą generacji hipotetycznych 3 lub generacji fikcyjnych 3, są to bowiem wskaźniki syntetyczne (por. 634-3), oparte na współczynnikach zaobserwowanych w różnych generacjach dla różnych grup wieku.

  • 2. Odstęp między kolejnymi generacjami w linii męskiej odpowiada przeciętnemu wiekowi ojców w chwili urodzenia ich dzieci.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93