The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Dyspersja

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dyspersja  


Przez dyspersję1 rozumie się sposób, w jaki jedne obserwacje odchylają się od innych. Mówi się czasem — w tym samym znaczeniu — o zmienności1 obserwacji. Podstawowym pojęciem, które występuje przy badaniu dyspersji, jest odchylenie2, przez które rozumiemy różnicę między dwiema wartościami. Można rozważać odchylenia między obserwacjami lub też odchylenia obserwacji od jakiejś wartości danej, np. od ich średniej (140-1). Wymieniamy tutaj tylko najczęściej używane miary dyspersji3. Rozstępem4 nazywamy odchylenie między najniższą i najwyższą wartością zaobserwowaną. Przedział międzykwartyłowy5, równy odchyleniu między pierwszym i trzecim kwartylem (142-2) obejmuje połowę obserwacji. Rozważa się czasem półprzedział międzykwartylowy6, który otrzymał nazwę odchylenia ćwiartkowego6. Odchylenie przeciętne7 jest średnią arytmetyczną bezwzględnych wartości odchyleń obserwacji od ich średniej. Wariancja8 jest to średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń obserwacji od ich średniej. Odchylenie standardowe9 jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji.
More...