The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Ludność aktywna

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ludność aktywna  


Rozróżnia się ludność aktywną1 lub ludność czynną zawodowo1 i ludność nieaktywną2 lub ludność bierną zawodowo2. Ludność czynna zawodowo składa się w zasadzie z osób wykonujących działalność zawodową; zalicza się więc do niej zazwyczaj nie tylko osoby mające zajęcie zarobkowe3, ale również te osoby, których praca zawodowa nie jest wynagradzana, w szczególności pomagających członków rodzin (353-5) nie otrzymujących wynagrodzenia. Wyłącza się natomiast na ogół gospodynie4 zajmujące się bezpłatnie gospodarstwem domowym, których działalności nie uważa się za pracę zawodową. Ludność bierną zawodowo, obejmującą wszystkie osoby nie należące do ludności czynnej zawodowo, uważa się czasem za utrzymywaną5 przez ludność czynną zawodowo (por. 359). Współczynnikiem aktywności6 danej grupy osób nazywamy stosunek osób czynnych zawodowo do ogółu osób w tej grupie.

  • 1. Wyrażenie siła robocza, używane czasem w tym znaczeniu, stosuje się raczej do ogółu robotników (354-2).


More...