The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Minimum fizjologiczne

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Minimum fizjologiczne  


Terminu nacisk demograficzny1 używa się w różnym znaczeniu. Według teorii ludnościowej Malthusa2 (por. 101-4), nazwanej tak od nazwiska jej twórcy, ludność wywierałaby stale nacisk na środki utrzymania3, tzn. że ludność stale ma tendencję do powiększania się aż do maksimum możliwego przy istniejących zasobach żywności. Wszelka zmiana całkowitych rozmiarów tych zasobów staje się bodźcem do wzrostu zaludnienia występującego do momentu równowagi demograficznej4 na poziomie bliskim minimum fizjologicznego5. Równowaga utrzymywałaby się dzięki przeszkodom represyjnym6 (głody, epidemie i wojny) lub przeszkodom prewencyjnym7, czyli moralnej wstrzemięźliwości8, polegającej na opóźnianiu związków małżeńskich9 i na wystrzeganiu sią stosunków płciowych przed zawarciem małżeństwa.
More...