The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Polityka restrykcyjna (ludnościowa)

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Polityka restrykcyjna (ludnościowa)  


Jako politykę ludnościową (104-2) rozumiemy poczynania władz publicznych zmierzające do oddziaływania na tendencje rozwoju ludności albo zasady mające stanowić podstawę dla takich poczynań. Rozróżnia się politykę popu-lacjonistyczną1, mającą na celu zwiększenie liczby ludnością przyspieszenie tempa jej przyrostu albo zahamowanie faktycznego czy przewidywanego spadku ludności, czyli depo-pulacji2, oraz politykę restrykcyjną3, zmierzającą do zahamowania przyrostu ludności albo do obniżenia tempa przyrostu. Przez politykę pronatalistyczną4 czy antynata-listyczną5 rozumiemy politykę zmierzającą do zwiększenia czy zmniejszenia rodności (601-1).
More...