The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

93

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

93

930

Jako politykę ludnościową (104-2) rozumiemy poczynania władz publicznych zmierzające do oddziaływania na tendencje rozwoju ludności albo zasady mające stanowić podstawę dla takich poczynań. Rozróżnia się politykę popu-lacjonistyczną1, mającą na celu zwiększenie liczby ludnością przyspieszenie tempa jej przyrostu albo zahamowanie faktycznego czy przewidywanego spadku ludności, czyli depo-pulacji2, oraz politykę restrykcyjną3, zmierzającą do zahamowania przyrostu ludności albo do obniżenia tempa przyrostu. Przez politykę pronatalistyczną4 czy antynata-listyczną5 rozumiemy politykę zmierzającą do zwiększenia czy zmniejszenia rodności (601-1).

931

Spośród poczynań mających bezpośrednio zwiększyć rodność (601-1) lub zahamować jej spadek można wymienić przyznawanie specjalnych zasiłków1 lub premii2. Zasiłek jest to kwota wypłacana co pewien okres, gdy tylko osoba zainteresowana spełnia wymagane warunki. Premia jest to suma określonej wysokości, podejmowana jednorazowo lub kilkakrotnie. Zasiłki rodzinne3 są udzielane głowom rodzin (por. 115-1) z tytułu .dzieci będących na ich utrzymaniu (por. 635-4). Czasami przewiduje się ulgi podatkowe4 dla podatników mających liczną rodzinę. Inne korzyści pieniężne, jakie się czasem spotyka, to zapomogi porodowe5, przyznawane przy urodzeniu dziecka, zapomogi przedporodowe6, przyznawane kobietom w okresie ciąży i pożyczki małżeńskie7, przyznawane nowożeńcom, aby pomóc im w zakładaniu gospodarstwa domowego.

932

Na zjawiska demograficzne oddziaływa wiele innych poczynań, szczególnie te, które wiążą się z polityką mieszkaniową i ze zdrowiem publicznym1. Wśród ostatnich wymienimy w szczególności tworzenie przychodni przedporodowych2 oraz organów opieki nad matką3 i opieki nad dzieckiem4, których zadaniem jest dostarczanie pomocy w naturze, przewidzianej dla kobiet w ciąży, matek i dzieci.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93