80

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

Migracje

80

801

Migracje 1 są jednym z najważniejszych przejawów mobilności 2 ludności z punktu widzenia przestrzennego. Migracją lub ruchem migracyjnym 1 w ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć, prowadzących do zmiany miejsca zamieszkania (310-6) osób, które przenoszą się z miejsca pochodzenia 3 lub miejsca wyjazdu 3 do miejsca przeznaczenia 4 lub miejsca przyjazdu 4. Rozróżnia się migracje czasowe i migracje stałe, zależne od czasii trwania nieobecności 5 w dawnym miejscu zamieszkania albo od czasu trwania obecności 6 w nowym miejscu zamieszkania. Rozróżnienie takie można przeprowadzić również na podstawie prawnej, opierając się na zaliczeniu poszczególnych osób do ludności stałej lub czasowej przez władze danego terytorium.

  • 1. Osoby migrujące nazywają się migrantami.
  • 3. Oddzielny problem stanowi koczownictwo (por. 304-2).
  • 4. Przy migracjach zagranicznych (802-2) w stosunku do imigrantów (802-3) mówi się czasem o kraju przyjmującym zamiast o kraju przeznaczenia.

802

Jeżeli chodzi o określone terytorium, to migracje zewnętrzne 1 wiążą się z przekraczaniem granic tego terytorium. Gdy tym terytorium jest obszar jakiegoś suwerennego państwa, migracje związane z przekraczaniem jego granic nazywa się migracjami zagranicznymi 2 albo migracjami zewnętrznymi 2. Terminy imigracja 3 i emigracja 4 dotyczą odpowiednio przejścia do danego terytorium i z danego terytorium. Migracje w obrębie danego kraju, polegające na przesunięciach ludności między różnymi częściami kraju, nazywają się migracjami wewnętrznymi 5.

  • 3. Osoby uczestniczące w imigracji nazywa się imigrantami.
  • 4. Osoby uczestniczące w emigracji nazywa się emigrantami.
  • 5. Specjalnym rodzajem migracji wewnętrznych jest ruch między miastem i wsią, silniejszy w kierunku miast. Wiąże się on z urbanizacją. Dla wsi oznacza ubytek siły roboczej. Zjawisko to znane jest pod nazwą ucieczki do miast albo ucieczki ze wsi.

803

Termin ruch migracyjny 1 używa się na oznaczenie tej części całkowitego ruchu ludności, która wypływa z migracji (801-1). Łączną liczbę przyjazdów 2 imigrantów (802-3) i wyjazdów 3 emigrantów (802-4) nazywa się migracją brutto 4. Migracja netto 5 jest różnicą między całkowitą liczbą osób przybyłych i całkowitą liczbą osób, które wyjechały; liczbę tę nazywa się również saldem migracji 5. Gdy liczba przybyłych jest wyższa od liczby wyjeżdżających, zachodzi imigracja netto 6, w przeciwnym przypadku mamy emigrację netto 7.

804

Statystykę migracji 1 opracowuje się, aby wykazać rozmiary migracji (801-1), kierunki ruchów migracyjnych (803-1) i cechy migrantów. Dokładność z jaką chwyta się te różne rodzaje faktów zależy od stosowanej metody, ponieważ większość danych statystyki migracji opiera się raczej na szacunkach niż na dokładnym zliczaniu. Bezpośrednie mierzenie migracji 2 wymaga systemu rejestrowania ruchów migracyjnych tam, gdzie one się odbywają. Przy migracji zamorskiej można się oprzeć na listach pasażerów 3 statków i samolotów. Obserwacja osób przekraczających granice polityczne dostarcza tylko bardzo przybliżonych danych, chyba że podejmuje się specjalne starania, aby rozróżnić migrantów od podróżnych 4, którzy nie zmieniają miejsca stałego zamieszkania. Liczba przyznanych wiz 5, czyli zezwoleń na wyjazd 5 i liczba wydanych zezwoleń na zamieszkanie 6 lub zezwoleń na pracę 7 także może służyć za źródło informacji o migracjach obcokrajowców.

805

Gdy nie można bezpośrednio ustalić rozmiarów migracji, pośrednie mierzenie migracji 1 opiera się na szacunkach uzyskanych metodą reszt 2, polegającą na porównaniu zmiany liczby ludności w danym okresie ze zmianą wywołaną przyrostem naturalnym; różnicę między tymi dwiema liczbami przypisuje się migracjom. Metoda ruchu naturalnego 3 polega na obliczaniu różnicy między całkowitą zmianą liczby ludności i przyrostem naturalnym (701-7). W metodzie współczynników dożycia 4 współczynniki zgonów za okres międzyspisowy wykorzystuje się dla postarzenia (326-5) ludności spisanej i dla uzyskania oczekiwanej liczby ludności w końcu okresu. Porównanie rzeczywistej i oczekiwanej ludności można wykorzystać dla oszacowania salda imigracji według wieku. Gdy można uzyskać dane o migracjach netto lub migracjach brutto i średniej liczbie ludności na danym terytorium, można obliczać współczynniki migracji 5 charakteryzujące natężenie migracji.

806

Badanie mobilności ludności dotyczy nie tylko właściwych migracji (w znaczeniu jak 810-1), ale także ruchów czasowych. Wśród tych ostatnich wyodrębnia się pewne rodzaje ruchów występujących regularnie. Ruch wahadłowy 1 — to regularne przejazdy między miejscem zamieszkania i miejscem pracy, a migracje sezonowe 2 odbywają się w pewnych określonych porach roku. Tego rodzaju migracje sezonowe są zazwyczaj migracjami za pracą 3, tj. migracjami osób udających się do pracy na określony sezon, np. do żniw.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93