The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

21

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukajretour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

21

210

Prace spisowe1 rozpoczynają się zazwyczaj od ustalenia okręgów spisowych2 i obwodów spisowych3. Obwody spisowe w miastach mogą obejmować jeden albo kilka bloków4, przy czym blok jest to grupa budynków, którą można obejść dokoła nie przechodząc przez jezdnię lub które oddziela w jakiś inny sposób utworzona granica, np. linia kolejowa albo rzeka. Przy niektórych badaniach specjalnych dzieli się czasem terytoria wielkich miast na okręgi statystyczne, dla których opracowuje się oddzielne tablice statystyczne; w takim przypadku okręg statystyczny5 może obejmować kilka obwodów spisowych.

211

Przez zapisy aktów stanu cywilnego1 rozumiemy zapisy takich zdarzeń, jak urodzenia żywe, zgony, urodzenia martwe, małżeństwa, adoptacje, uznanie ojcostwa, unieważnienie małżeństwa, rozwody, separacje, czyli, krótko mówiąc, wszystkich zdarzeń mających związek z rozpoczęciem lub zakończeniem życia osobniczego człowieka lub zmianą jego stanu cywilnego. Często przeznacza się specjalne rejestry stanu cywilnego2 do wpisywania tych aktów. Rejestrów bywa przeważnie trzy: rejestr urodzeń3, rejestr małżeństw4 i rejestr zgonów5. Statystykę stanu cywilnego6, czyli statystykę ruchu naturalnego6, którą uzyskiwano początkowo przez opracowywanie (220-1) danych z tych rejestrów, uzyskuje się obecnie przeważnie na podstawie służących celom statystycznym świadectw stanu cywilnego7, które wypełnia się jednocześnie z wpisywaniem aktu.

212

Rejestry, o których była mowa w paragrafach poprzednich, naieży odróżniać od rejestrów mieszkańców1 w tych krajach, które posiadają system stałej rejestracji2. W tych rejestrach każdy mieszkaniec lub każda rodzina ma swoją kartę3; rejestr jest stale aktualizowany4 na podstawie informacji, jakich dostarczają lokalne urzędy rejestrujące i na podstawie zapisów o zmianach miejsca zamieszkania5. Rejestr ludności porównuje się6 z wynikami spisów i aktualizuje się od czasu do czasu przez specjalne kontrole7.

* * *

retour à Strona główna | Przedmowa | Indeks
Rozdział | Wstęp | Pojęcia ogólne Indeks 1 | Opracowanie danych statystyki demograficznej indeks 2 | Rozmieszczenie i struktura ludności indeks 3 | Umieralność i chorobowość indeks 4 | Małżeństwa indeks 5 | Urodzenia indeks 6 | Ruch ludności i reprodukcja ludności indeks 7 | Migracje indeks 8 | Demografia ekonomiczna i społeczna indeks 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93