The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Współczynnik standaryzowany

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Współczynnik standaryzowany  


Dane (por. 130-2) nazywamy tymczasowymi1 lub prowizorycznymi1, jeżeli opierają się na informacjach niekompletnych - albo niedostatecznie sprawdzonych; w przeciwnym przypadku mówimy o danych ostatecznych2 lub definitywnych2. Współczynniki obliczone na podstawie tych danych nazywamy odpowiednio współczynnikami prowizorycznymi3 i współczynnikami ostatecznymi4. Jeżeli dodatkowe informacje uzyskuje się po opublikowaniu wyników ostatecznych, to mówi się o współczynniku zrewidowanym5. Ze współczynnikiem skorygowanym6 mamy do czynienia, gdy użycie wadliwych informacji albo niewłaściwej metody doprowadziło do wyników błędnych lub mających ograniczoną wartość poznawczą, co usiłuje się naprawić wprowadzając odpowiednią korekturę, np. korekturę z tytułu osób nie ujętych w spisie, korekturę na ruchy migracyjne, korekturę na wahania sezonowe itd. Współczynnikiem standaryzowanym7 lub współczynnikiem porównywalnym7 nazywamy współczynnik obliczony specjalnie po to, aby porównywać natężenie jakiegoś zjawiska (np. umieralność; por. 403) w różnych populacjach z wyeliminowaniem wpływu, jaki na miary badanego zjawiska wywierają pewne czynniki powodujące różnice między rozpatrywanymi populacjami (np. ich struktura wieku). Współczynniki otrzymane przez najprostsze rachunki nazywamy natomiast współczynnikami surowymi8.
More...