The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Niejednorodne (grupy)

Z Demopædia
(Przekierowano z Heterogeniczne (grupy))
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niejednorodne (grupy)  


Częstość (133-5) jakiegoś zdarzenia uważa się czasem za empiryczną miarę prawdopodobieństwa1 jego wystąpienia. Sprowadza się to do założenia, że dane zdarzenie stanowi ryzyko2, jakiemu podlegają wszystkie osoby wchodzące w skład odpowiedniej grupy, o których mówimy, że są eksponowane na ryzyko3. Użycie słowa ryzyko nie znaczy bynajmniej, że dane zjawisko jest niepożądane, można bowiem mówić np. o ryzyku zawarcia małżeństwa. Jeżeli ryzyko, na jakie są wystawione różne elementy populacji, ma bardzo różne natężenie, należy dążyć do uzyskania w jak największym stopniu idealnych warunków jednorodności4, czyli homogenicznych4, przy których każdy osobnik byłby wystawiony na takie samo ryzyko, co osiąga się dzieląc populację na grupy mniej niejednorodne5, inaczej heterogeniczne5 ze względu na ryzyko, tzn. takie, że w obrębie każdej grupy zmienność (141-1) ryzyka jest mniejsza niż w całej populacji. Współczynniki obliczone dla takich grup nazywa się czasem współczynnikami szczegółowymi6, w przeciwstawieniu do współczynnika ogólnego7, obliczonego dla całej populacji.

  • 6. Zauważmy, że wyrażenia współczynnik szczegółowy używa się tylko dla określenia jego rodzaju; opuszcza się przymiotnik przy konkretnych nazwach współczynnika i mówi się np. współczynnik według wieku, a nie współczynnik szczegółowy według wieku.


More...