The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Wielojęzyczny słownik demograficzny (Polski - pierwsze wydanie z 1966)

Ludność standardowa

Z Demopædia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ludność standardowa  


Porównywalne współczynniki umieralności1 lub współczynniki zgonów1 (por. 135-7) służą zazwyczaj do porównywania poziomu umieralności w różnych populacjach (101-3) niezależnie od różnic ich struktury (144-4), w szczególności różnic struktury wieku (325-6). Używany zwykle sposób obliczania polega na stosowaniu współczynników zgonu według wieku, zaobserwowanych w badanych populacjach, do odpowiednich liczebności grup wieku ludności standardowej2, tzn. ludności o danej strukturze, przyjętej za podstawę. Gdy nie są obliczone współczynniki zgonów według wieku, ta bezpośrednia metoda rachunkowa, zwana metodą ludności standardowej3, nie może być stosowana. Można wtedy uzyskać współczynniki porównywalne w sposób pośredni, przeliczając wskaźniki (136-2) obliczone metodą stopy standardowej4 na wymiar współczynnika. Przy bezpośrednim użyciu w szczególności dla porównania między subpopulacjami (101-5) — wskaźniki otrzymane tą metodą otrzymują nazwę porównywalnych wskaźników umieralności5. Rachunek opiera się na podstawie umieralności standardowej6, tzn. na szeregu standardowych współczynników zgonu6 według wieku, które stosuje się do liczby osób w poszczególnym wieku w badanych populacjach. Wartość wskaźnika dla danej ludności otrzymuje się wyznaczając stosunek ogólnej liczby zgonów zaobserwowanych7 w tej ludności do otrzymanej hipotetycznej liczby zgonów8, czyli do zgonów obliczonych8 lub zgonów teoretycznych8, przyjętych za podstawę = 100 (136-3).
More...